motu_gra1.jpg (992 byte)King of the Snake Men 1 covermotu_gra2.jpg (1024 byte)

"King of the Snake Men"
RTTTGGFCXFGXG gsrag fsfv d vsdsdjgld   vdid vdvnv kvdo vvosd vdv ovo v oshvdihvd  odvdi d dfoid dhdoidgghd do sv vhhhv  sofusuv v vhsvo vsvhgog gg  sgh g go sog osg g   sg gfog  goooooighhbg gfgifhgbhnkfjbkjhi gigoiygydog dodfhkdhkdkkkkfffffffg  fg ghg uifo doghofi odfgfo ddoo gohgfdog dogdofg dg dogg dgf dfg dog dofgofygdogg9g dfgodgd gdogodd  gy    gyyggggggggggggggggggggggg dofg og fgyog7roeooort odfg98r0eth e eetr8y yyt reo     eoutrtru r8yryt tot9rt reogt ryt t g roeeee              g8roto8t goeygoytoeytoryg yeoteo gooreoegppgbjjfg d d ddddg  g dg f 8yrhgggjjfg g 8etr8gofhghgihdfgygg yeeeeeeeg eg eegegy g ee88jhj

motu_connections.jpg (1741 byte)

TOYS:
King Hiss
Tung Lashor
Rattlor
Kobra Khan
Snake Mountain

 

ENCYCLOPEDIA:
King Hiss
Snake Men
Unnamed
Preternia